بخش اول
مفهوم و نحوه ایجاد کانال آزمون

بخش دوم
طراحی پرسش‌ها

بخش سوم
معرفی سایر امکانات

بخش چهارم
پاسخ دادن و تصحیح‌