زمان مطالعه: < 1 دقیقه
برای انتقال نظرسنجی به یک شبکه چه باید کرد؟

برای انتقال نظرسنجی به داخل یک شبکه باید «مالکیت» آن را تغییر داد.
برای این کار وارد نظرسنجی مورد نظر شوید.
«آیکون/نام نظرسنجی» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «مدیریت» را انتخاب کنید.
گزینه «انتقال مالکیت …» را انتخاب کنید.
گزینه «انتخاب مالک جدید» را انتخاب کنید.
در صفحه باز شده می‌توانید شبکه مورد نظر را انتخاب کنید.
در این صورت «مالکیت نظرسنجی» به «مالک شبکه انتخابی» منتقل خواهد شد و شما دیگر مالک آن نخواهید بود.