زمان مطالعه: < 1 دقیقه
پرسش امتیازی:

نوعی از پرسش است که مخاطب می‌تواند نظر خود را از طریق امتیاز دادن بیان کند. نحوه امتیاز دادن نیز به صورت انتخاب صفر تا پنج ستاره می‌باشد.

پرسش چند گزینه‌ای:

نوعی از پرسش است که مخاطب می‌تواند از بین گزینه‌های تعیین شده، یک گزینه را انتخاب کند. حداقل تعداد گزینه‌ای که باید برای این نوع پرسش تعریف شود، دو گزینه می‌باشد.

پرسش بله/خیر:

نوعی از پرسش است که مخاطب می‌تواند در پاسخ آن، یکی از گزینه‌های بله یا خیر را انتخاب کند. این پرسش حالت خاصی از پرسش‌های چندگزینه‌ای می‌باشد که صرفا محدود به دو گزینه بله و خیر شده است.