زمان مطالعه: < 1 دقیقه
  • برای اطلاع رسانی بهتر تیمی
  • دفتر یادداشت روزانه شخصی
  • برای هماهنگی سریعتر گروهی
  • برای تبادل نظر و همفکری کاری و سازمانی
  • همان موارد مربوط به گروه ولی با امکان افزودن فعالیت(کار) و تراکنش مالی بین پیام ها